සතියේ දැන්වීම්

2017, අගෝස්තු මස 21 සිට 27 දක්වා
අගෝ. 23 ප.ව. 5:00 කොඩි ගස සිටවීම
අගෝ. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 සහ සැප්. 1 ප.ව. 6:30 ජපමාලය සහ නුවානය
සාමාන්‍ය කාල සටහන බලන්න