මීසම් භාර පියතුමා

 

නම :

ගරු. ෆ්‍රැන්සිස් ෆොන්සේකා පියතුමා
උපන් දිනය :

 
Date Ordained :

 
Hometown :

තලවිල, හලාවත.
Scholastic Studies :

 
Ecclesiastical Studies :