මීසම් භාර පියතුමා

 

නම :

ගරු. ඇන්ටන් ජයලත් ප්‍රනාන්දු පියතුමා
උපන් දිනය :

 
Date Ordained :

1982
උපන් ගම:

මොරටුව.
Scholastic Studies :

 
Ecclesiastical Studies :