නව මීසම් භාර පියතුමා පිළිගැනීම

කුරුකුලාව හා තුඩුවේගෙදර මීසම් වෙනුවෙන් අලුතින් පත් කළ නව මීසම් භාර පියතුමා වන ගරු ෆ්‍රැන්සිස් ෆොන්සේකා පියනම පිළිගැනීම 2013 මැයි මස 12 වන දින පැවැත්විණ.