තරුණ කැරොල් ගායනය – 2012

සා.ලාසරස් දේවස්ථානයේ තරුණ කැළ විසින් සංවිධානය කරන ලද නත්තල් කැරොල් ගායනය 2012 දෙසැම්බර් මස 16 වන දින පැවැත්විණ.

_CSC0058

_CSC0032 _DSC0015 _DSC0019

DSC_0009 _DSC0083 _DSC0055 _DSC0048 _DSC0039