විශ්වාසයේ වසර ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

16 වන බෙනඩික්ට් පාප් වහන්සේ විසින් එතුමාගේ ‘විශ්වාසයේ දොරටුව’ (Porta Fidei) නම් අපෝස්තලික සංදේශයෙන් මෙම විශ්වාසයේ වසර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. එතුමා ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ 2012 ඔක්තොම්බර් 11 වන දින සිට මෙම වසර ආරම්භ වී 2013 නොවැම්බර් මස 24 වන දින අවසන් වන බවයි. 

අගරදගුරු පදවිය තුල විශ්වාසයේ වසර ඇති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රන්ජිත් හිමිපාණන් විසින් ඔක්තෝබර් මස 07 වන දින කොටහේන ශාන්ත ලුසියා දෙව් මැදුරේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.


Learn More


Official Logo of the Year of Faith

 

The Prayer of the Year of Faith &
[SINHALA]

 

O Father, God of my life, this day I renew my act of Faith in you, make me Lord yours wholly and guide me the way you want.
Create in me a heart ready for all circumstances: in times of joy, may I praise your goodness; in times of sorrow, may I turn to your compassion; in times of darkness, may I trust in your providence; in times of suffering, may I cling to your Cross; in times of my unfaithfulness, may I taste of your mercy; and in times of abundance, may I echo your generosity by sharing with those in need. O kind Father, grant me such living faith through Christ our Lord. – Amen.

 

The Logo of the Year of Faith (Archdiocese of Colombo)
 

 

Circular on the Year of Faith by His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith : ENGLISH  |  SINHALA  |  TAMIL


http://www.archdioceseofcolombo.com/inner.php?news_id=126

The “NICENE CREED”

 

I believe in one God, the Father almighty,

maker of heaven and earth,
of all things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ,
the Only Begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made, consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation
he came down from heaven,
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary,
and became man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate,
he suffered death and was buried,
and rose again on the third day
in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son is adored and glorified,
who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic, and apostolic Church.
I confess one Baptism for the forgiveness of sins
and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come.

Amen.


Learn More