දහම් පාසල් කැරොල් ගායනය 2012

අප දේවස්ථානයේ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ චාරෝල් ගායනය 2012 දෙසැම්බර් මස 15වංඅ දින දහම් පාසල් ශාලාවෙහිදී පැවැත්විණ. මෙහිදී, දූ දරුවන්ගේ ගායන අංග රැසක් එලි දැක්වුණ.

_CSC0097 _DSC0001 _DSC0011 _DSC0022
_DSC0077 _DSC0089 DSC_0101 DSC_0127
DSC_0156 DSC_0164 _CSC0067

DSC_0134_DSC0043