සමිති සමාගම්-නත්තල් හමුව

කුරුකුලාව දේවස්ථානයේ කතෝලික සමිති එකතුව සංවිධානය කල නත්තල් කැරොල් ගායනය 2012, දෙසැම්බර් මස 27 වන දින දහම් පාසල් ශාලාවෙහිදී පැවැත්විණ. මෙහිදී, එක් එක් සමිති විවිධ අංගයන් ඉදිරිපත් කළෝය.

_CSC0192

_DSC0102 _DSC0113 _DSC0153 copy _DSC0164 copy _DSC0115 copy _DSC0124 copy _DSC0195 copy _DSC0181 copy _DSC0189 copy

_DSC0225 copy_DSC0246 copy_DSC0268 copy_DSC0271 copy

_DSC0300 copy

_DSC0315 copy _DSC0328 copy _DSC0348 copy