2012 ලෝක ළමා දින සැමරුම

ඔක්තොම්බර් 01 වන දිනට යෙදී ඇති ලෝක ළමා දිනය කුරුකුලව සා.ලාසරස් දේවස්ථානයේ සමරනු ලැබුයේ ඔක්තොම්බර් මස් 07 වන දින ය. එහිදී, දහම් පාසල් ගුරු මඬුල මගින් සංවිධානය කරන ලද විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට මීසමේ දරු දැරියන් සහභාගී විණ.

Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012
Childrens' Day 2012

&

casinoonline

Leave a Reply

Your email address will not be published.