දිව්‍ය පූජා වේලාවන්

 

සතියේ දින වේලාව මාධ්‍යය දේවස්ථානය
සඳුදා -N/A- -N/A- -N/A-
අඟහරුවාදා 07:00 am සිංහල කුරුකුලව, ශු. ලාසරස් දේවස්ථානය
බදාදා 06:00 pm සිංහල කුරුකුලව, ශු. ලාසරස් දේවස්ථානය
බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 pm සිංහල තුඩුවේගෙදර, ශු. ජූඩ් දේවස්ථානය
සිකුරාදා* පෙ. ව. 07:00 සිංහල කුරුකුලව, ශු. ලාසරස් දේවස්ථානය
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 07:00 සිංහල කුරුකුලව, ශු. ලාසරස් දේවස්ථානය
සෙනසුරාදා ප.ව. 06:00 සිංහල කුරුකුලව, ශු. ලාසරස් දේවස්ථානය
ඉරිදා 06:30 am සිංහල තුඩුවේගෙදර, ශු. ජූඩ් දේවස්ථානය
08:00 am සිංහල කුරුකුලව, ශු. ලාසරස් දේවස්ථානය

* සතියේ පළමුවන සිකුරාදා දින, සවස 4.30 ට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ආශීර්වාදය, සහ ඉන් අනතුරුව දුව්‍ය පූජාව සවස 5.00ට.

ඉහත සඳහන් වේලාවන් පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක. එනිසා සතියේ විශේෂ දිව්‍ය පූජා වේලාවන් බලන්න.