විමසීම්

සා. ලාසරස් දේවස්ථානය,,
දළුපිටිය පාර,
කුරුකුලාව,
රාගම.

දුරකථන: +94 11 295 8637
විද්‍යුත් තැපැල: inquiries@stlazaruschurch.org
වෙබ්අඩවිය: www.stlazaruschurch.org

කාර්යාලීය වේලාවන් : සෑම බදාදා දිනකම පෙ.ව. 07 සිට මධ්‍යහන 12 දක්වා, ප.ව.03:30 සිට 05:30 දක්වා

මුළු නම

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

කාරණය/මාතෘකාව

පණිවිඩය

Center map
Traffic
Bicycling
Transit